dimecres, 9 de març de 2011

REFLEXIÓ FINAL

Una vegada acabades les activitats pràctiques, és necessari reflexionar sobre la utilitat de l'aplicació de les eines treballades durant el curs.
Evidentment, totes els recursos en xarxa que hem anat veient en aquests dos mesos són per posar en practica amb l'alumnat. Es tracta de sortir de la monotonia de les classes tradicionals i de començar a aplicar una eina tan potent com és internet.

Pel que fa al que he après al curs, he de destacar, sobretot, que no n'havia fet cap mai de TIC. Per tant, tot ha estat nou per a mi. És cert que sempre s'insisteix en la integració de les competències bàsiques en l'ensenyament, les TIC en el cas que ens ocupa. Sovint, la idea que se'n té és d'una tasca complexa i difícil. Però he comprovat que aquesta idea és totalment equivocada: no ens ha de tirar enrere l'ús d'Internet (i recursos que se'n deriven) dins l'aula o dins la sala d'informàtica. De fer, tot és molt més senzill del que sembla sempre.
A part de la formació en aplicacions específiques, diria que la gran aportació del curs, per a mi, ha estat aquesta: demostrar que és molt senzill emprar la xarxa com a recurs educatiu.
També m'ha servit per aportar idees que en un futur aplicaré a la meva tasca com a professor (algunes d'elles ja les he fet servir diverses vegades en aquest breu lapse de temps): crear un blog o una web, penjar vídeos al youtube per treballar la "por escènica" a treballar recursos orals, penjar tasques complementàries en un blog...

He de dir que, de totes les eines, la que m'ha semblat més útil és la wiki. En un principi, desconeixia el concepte de wiki. Quan el vaig conèixer, vaig pensar que seria una cosa massa complexa. Però realment ha estat més productiu del que em pensava: es pot fer servir per introduir temes, per ampliar conceptes determinats, perquè els alumnes treballin un tema de manera cooperativa... Les possibilitats, com sempre, són infinites.

Aleshores, per acabar, cal dir el que ja es pot deixar intuir. L'evolució que he experimentat vers l'aplicació de les tecnologies de la informació al llarg del curs ha estat positiva. He passat d'una postura un tant excèptica (per desconeixement, com sempre sol passar) a estar ben engrescat amb la temàtica.

Ara només falta que altres companys s'engresquin en aquesta tasca!

dilluns, 7 de març de 2011

GLOGSTER. COMENTARI DE L'ACTIVITAT

Com que ja havíem fet una activitat oral al curs LLENTIC, en aquesta ocació he decidit emprar l'eina glogster.
Els tres pósters els he fet jo, ja que hauria d'haver fer les activitats corrents amb els alumnes. De totes maneres, essent professor d'una escola d'idiomes, pens que a començament de curs es podria emprar aquesta eina als nivells bàsics.
Una possible activitat, per exemple, seria que els alumnes mateixos fessin pósters i cartells amb la informació sobre el funcionament del centre que el professor els ha donat els primers dies. D'aquest manera, d'aconseguiria que alumnes el coneguessin el centre i tots els recursos que els ofereix.

De fet, es podrien elaborar murals com els que he realitzat: amb l'horari de la biblioteca, amb les condicions de préstec de llibres, amb la classificació per nivells, una invitació a una festa de Nadal (o de final de curs) per penjar a la web del centre...

Novament, veiem que les aplicacions d'aquesta eina tornen a ser infinites. Tot dependrà de l'enfocament que es vulgui donar a l'activitat per fer la tasca.

ACTIVITAT AMB GLOGSTER 3

ACTIVITAT AMB GLOGSTER 2

ACTIVITAT AMB GLOGSTER 1

divendres, 25 de febrer de 2011

ESCRIURE. REFLEXIÓ DE L'ACTIVITAT

La tasca proposada aquest cop era la creació d'un wiki en grup. En principi, la tasca de treballar en grup a través d'Internet semblava complicada a causa de diversos motius: els membres del grup no ens coneixiem, s'havia de proposar un tema que agradàs a tots els membres, la tasca s'havia de fer entre tots, hi havia un termini per acabar la feina, tots havíem de ser puntuals...
Però, realment, l'organització de l'activitat ha estat molt senzilla. Una vegada superada la dificultat de triar un tema al qual tots poguéssim aportar coses (la gastronomia), ens hem dividit la tasca, sempre tenint en compte què podia aportat cadascú des de la seva experiència professional.
La feina col·laborativa ha resultat excel·lent, ja que tot l'equip ha demostrar una gran professionalitat quant al lliurament de la seva tasca.

Entre tots hem après que aquesta eina pot ser molt útil per proposar tasques participatives als alumnes o presentacions temàtiques (per exemple, sobre un període literari). No obstant això, aquestes només són dues propostes d'aplicació a les quals podria fer servir una wiki, ja que amb creativitat les possibilitats creatives són infinites.

ESCRIURE. EL WIKISPACE DEL GRUP

Aquí us deixo la wiki que em creat amb el grup. Es tracta d'una wiki que gira al voltant del tema de la gastronomia.
http://llentic01grup1.wikispaces.com/

diumenge, 6 de febrer de 2011

CONVERSAR.

PROPOSTA D'ACTIVITAT AMB PODCAST:

Aquesta segona activitat té un doble objectiu: d'una banda, pretén emprar les TIC com a recurs per a l'ensenyament de la llengua catalana; i d'altra banda, pretén continuar treballant els continguts de programats per al nivell C1 de l'EOI. És per això que he intentat encastar la tipologia de les activitats requerides al curs LLENTIC dins els continguts ja programats des de fa temps. 

Aquesta vegada, es tracta que els alumnes mantenguin una conversa temàtica entorn de temes sociolingüístics. Conceptes com la diglòssia, el bilingüisme, la unitat de la llengua o la substitució lingüística ja han estat treballats en altres nivells inferiors. Però en durant aquest curs escolar també han anat sortint com a continguts transversals, de manera que els alumnes ja han n'han assolit un domini elevat.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
- Llegiu els dos textos que teniu fotocopiats.
- A continuació dels textos hi ha una sèrie de preguntes que heu de respondre entre tots. Són preguntes orientatives, de manera que, a partir d'elles, heu de debatre les qüestions de sociolingüística que hem treballat al tema.

OBJECTIUS:
- Identificar els usos diglòssics, conèixer-ne les causes, i valorar-ne les conseqüències.
- Reflexionar sobre algunes normes d'ús lingüístic de la nostra comunitat lingüística.
- Participar en un debat en un registre formal.
- Practicar i millorar l'expressió d'opinions sobre temes lingüístics en una conversa.

CONTINGUTS:
- Bilingüisme, diglòssia i lleialtat lingüística.
- Pràctiques lingüístiques habituals a l'entorn que ens envolta.
- La ironia com a recurs literari.

METODOLOGIA:
Per fer aquesta activitat hauríem d'emprar dos espais diferents. Dins l'aula en què feim les classes habitualment, hi faríem la lectura dels textos. Després, a l'aula multimèdia, emprant l'equipament informàtic, hi faríem la part de debat. En primer lloc, els alumnes haurien d'exposar el seu parer de manera ordenada (amb un temps màxim de dos minuts). En segon lloc, passaríem a la part de rèplica i debat, molt més lliure que la part d'exposició personal. El professor és qui ha d'anar guiant la conversa en funció dels temes que li interessa tractar. També és qui ha de vigilar que tots els alumnes intervenguin i que hi facin en igualtat de condicions.

Aquí teniu el document pdf amb les activitats proposades. 


divendres, 4 de febrer de 2011

PARLAR (3)

REFLEXIÓ SOBRE L'ACTIVITAT:

Com l'altra activitat, aquesta ha estat prou engrescadora. Altres vegades ja he apuntat que la pràctica oral és un fet cabdal per aprendre llengües, i més en una escola d'idiomes. Però vull insistir-hi perquè, a banda de produir oralment, també és important analitzar com es fa. Precisament, aquesta activitat ha servit per això, per practicar la capacitat de síntesi oralment, per practicar la comprensió lectora i, a més, per fer autoanàlisi (veure què hem fet bé i què cal millorar).

L'ús de les TIC permet sortir de la rutina de l'ensenyament tradicional, i això sempre és positiu, tant per al professor com per a l'alumnat. L'únic emperò que puc posar-hi és que els alumnes són reticents a mostrar la cara per internet, per això la solució ha estat enfocar altres elements de l'aula mentre parlaven.

Una vegada superat aquest petit entrebanc, puc concluore assegurant que el resultat ha estat novament molt positiu.

dijous, 3 de febrer de 2011

dimecres, 2 de febrer de 2011

PARLAR (1). PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT

Actualment continuam treballant en la unitat 3, que té per tasca crear un programa d’intercanvi de material entre els alumnes de l’escola d’idiomes. L’activitat de parlar duta a terme amb els alumnes divergeix un poc de la proposta feta en el mòdul 3 del curs LLENTIC, tot i que en segueix les directrius generals.

Precisament, les habilitats orals són una part cabdal de l’aprenentatge d’una llengua, si més no, la més important. És per això que he pensat -sempre adient-me a la programació d’aula- que els alumnes creassin un discurs oral espontani a partir d’un text prèviament treballat. No es tracta d’una descripció, ni d’un text instructiu ni d’una narració. L’activitat consisteix a sintetitzar una notícia extreta d’un diari digital que prèviament han llegit, davant la resta d’alumnat.

També he de dir que, com que els alumnes no volen mostrar la cara a través d’Internet (ai, aquesta privacitat!!!), els enregistraments contenen les imatges de l’aula. De vegades s’ha enfocat una taula, altres la pissarra i en altres casos la resta de mobiliari de l’aula.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
-          Cadascun de vosaltres té una fotocòpia que conté un text d’un diari.
-     Llegiu-lo atentament i treballau-lo per poder-lo explicar a la resta de companys (sense dir les paraules en negreta).
-     Podeu subratllar-lo i fer-hi anotacions al marge. També podeu fer-ne un breu esquema, encara que no el podeu tenir davant en el moment de l’enregistrament.
-     El temps màxim per fer el resum és d’un minut i mig.
-     Aquest material serà penjat al youtube per poder-hi treballar entre tots a la pròxima sessió.
-     Entre tots, hem d’esbrinar quina relació hi ha entre tots els textos, tenint en compte la unitat que treballam. 

OBJECTIUS:
-          Aprendre a sintetitzar un text oralment.
-     Aprendre a utilitzar el llenguatge amb propietat.
-     Parlar en públic amb desimboltura.
-     Aprendre a usar mots sinònims dels que apareixen en un text.
-     Autoavaluar la producció oral i avaluar la producció oral dels companys.
-     Ser capaços de detectar un tema en comú en diversos textos.

CONTINGUTS:
-          El tema de compartir (vehicle, descàrregues a Internet, l’experiència de la maternitat...).
-     Interpretació correcta d’un text.
-     Síntesi correcta d’un text per comunicar-lo oralment a un altre oient.
-     Adequació al temps establert per parlar d’un tema. 

Aquests  són els textos que han treballat els alumnes.

divendres, 28 de gener de 2011

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US (3)

REFLEXIÓ SOBRE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB BUBBL.US:

Ja que a la unitat que treballam hi havia un apartat de composició de textos en què els alumnes havien de reconèixer i sintetitzar el contingut de la introducció del PLC, he decidit emprar l'aplicació bubbl.us. Amb la utilitació del programa hem dut a terme una triple tasca: integrar les TIC a  l'ensenyament, aprendre a sintetitzar la idea més importat d'un paràgraf i, el més important, mostrar als alumnes de quines eines disposa en línia per realitzar mapes conceptuals.

L'activitat ha estat entretinguda i amena, ja que ha permès sortir de la monotonia de l'aula. I pel que fa als resultats, he de dir que han estat totalment positius. Usar bubbl.us ha motivat els alumnes en una tasca (la de sintetitzar idees) que sovint no és gaire engrescadora.

dijous, 27 de gener de 2011

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US (2)

Aquí hi ha una selecció de tres resultats dels alumnes. I demà... la reflexió de l'activitat!

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US

La programació del curs de llengua catalana per enguany estableix que l’ensenyament a les escoles oficials d’idiomes es farà a través de tasques, integrant els diversos usos de lingüístics dins situacions els més reals possibles. A partir de la presentació de textos reals, es van inserint els continguts curriculars.

Per això, l’objectiu de la unitat 3, en què treballam actualment, consisteix a crear un programa d’intercanvi de material (CD, llibres, DVD...) entre els alumnes de l’escola d’idiomes.

La programació del Departament també estableix que s’ha de fer ús dels recursos informàtics del centre. Per això s’ha volgut aprofitar l’aplicació en línia bubbl.us per dur a terme una sessió a l’aula Xarxipèlag2, que l’EOI comparteix amb l’institut.

Tot seguit us presentam la proposta d’activitat feta amb el grup d’alumnes, a partir d’un text explicatiu, el PLC.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
-          Llegiu la introducció del PLC que teniu al full 10 de la unitat 3
-          En parelles, feis les activitats 1 i 2, que repassen el tema de la majúscula i la minúscula. Corregirem aquests dos exercicis entre tots a la pissarra.
-          Acvitat 3: Feis un mapa conceptual del contingut de cada paràgraf de la introducció del PLC emprant l’aplicació bubbl.us. El professor us ensenyarà com funciona el programa.
-          Enviau el resultat de la vostra activitat al correu electrònic que el professor us ha apuntat a la pissarra.

PROGRAMACIÓ:
La sessió durarà dues hores, aproximadament.

-          10 minuts: presentació de la sessió d’avui
-          10 minuts: lectura text.
-          20 minuts: realització activitats 1 i 2.
-          10 minuts: correcció i explicació del professor:
-          10 minuts: com funciona bubbl.us?
-          30 minuts: activitat 3 amb bubbl.us
-          20 minuts: en parelles, activitats 4, 5 i 6
-          10 minuts: correcció activitats 4, 5 i 6

OBJECTIUS:
-          Aprendre alguns conceptes sociolingüístics, com bilingüisme i diglòssia.
-          Conèixer i usar correctament les normes de majúscula i minúscula en documents oficials, documents acreditatius i parts genèriques dels documents.
-          Reconèixer l’estructura en paràgrafs d’un text explicatiu.
-          Practicar la síntesi de continguts amb mapes de conceptes.
-          Usar correctament terminologia pròpia del llenguatge administratiu.

CONTINGUTS:
-          bilingüisme i diglòssia
-          Majúscula i minúscula en documents
-          El paràgraf com a unitat vertebradora del text
-          Terminologia pròpia del llenguatge administratiu: en data / amb data

ACTUALITZACIÓ:
Aquí teniu el full en pdf de l'activitat que hem fet a classe.

dilluns, 24 de gener de 2011

LA DIGESTIÓ DELS ALIMENTS AMB BUBBLE.US

Aquí teniu el primer mapa conceptual que he fet amb l'aplicació bubbl.us. Teniu en compte que és un mapa conceptual creat a partir d'un text explicatiu, de coneixement del medi, adreçat a alumnes de primària.

dissabte, 22 de gener de 2011

FLOR DE BALADRE AMB WORDLE

Aquesta és la primera prova que faig  amb wordle... a veure si la l'encertam.

PROPOSTA DE TREBALL AMB wordlee:

L'aplicació wordle permet crear núvols de mots a partir d'una sèrie de paraules que, prèviament, hem hagut de seleccionar. En aquest cas, a partir d'una cançó hem triat les paraules que rimaven. A continuació, les hem introduïdes a l'aplicació i n'hem modificat la tipografia, el color i la disposició textual, tenint en compte que la cançó remetia a l'estiu.

Una proposta d'activitat per realitzar a l'aula seria una pluja d'idees al voltant d'un determinat concepte. Per exemple, sempre resulta difícil triar un tema per realitzat un debat per tal de practicar l'expressió oral. Mitjançant el wordle, l'alumnat prodria presentar possibles temes dels quals parlar a classe.
Una altra forma d'aplicar el wordle, també dins la pràctica de l'expressió oral, és que els alumnes, un cop finalitzada l'exposició, creïn un núvol d'idees que contengui els conceptes més importants que han sortit en el debat, tot destacant els que ha vertebrat el discurs dels alumnes que hi han intervingut. D'aquesta manera, es practica la comprensió auditiva lligada a la pràctica de la síntesi.


Wordle: Flor de baladre

dimecres, 19 de gener de 2011

LA INTEGRACIÓ DE LES TIC A L'ÀREA DE LLENGUA

Aquí teniu el blog que he creat per al curs L'àrea de llengua i les TIC.

Ja sabem que Internet, cada vegada més present en el nostre món, és una eina amb un enorme potencial. D'aquesta manera, ja no es pot concebre l'ensenyament sense l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. El potencial d'aquesta eina és infinit, per això els professors hem d'aprofitar-lo per intentar adequar la tasca docent a les exigències d'una societat canviant.

L'atractiu d'aquesta eina rau en què totes les parts de la docència -alumnes i professors- se senten implicades en el procés d'aprenentatge. A més, permet que puguem oferir els coneixements als alumnes d'una manera més eficaç i ràpida.

Benvinguts a aprenllenguacatalana.blogspot.com!