divendres, 25 de febrer de 2011

ESCRIURE. REFLEXIÓ DE L'ACTIVITAT

La tasca proposada aquest cop era la creació d'un wiki en grup. En principi, la tasca de treballar en grup a través d'Internet semblava complicada a causa de diversos motius: els membres del grup no ens coneixiem, s'havia de proposar un tema que agradàs a tots els membres, la tasca s'havia de fer entre tots, hi havia un termini per acabar la feina, tots havíem de ser puntuals...
Però, realment, l'organització de l'activitat ha estat molt senzilla. Una vegada superada la dificultat de triar un tema al qual tots poguéssim aportar coses (la gastronomia), ens hem dividit la tasca, sempre tenint en compte què podia aportat cadascú des de la seva experiència professional.
La feina col·laborativa ha resultat excel·lent, ja que tot l'equip ha demostrar una gran professionalitat quant al lliurament de la seva tasca.

Entre tots hem après que aquesta eina pot ser molt útil per proposar tasques participatives als alumnes o presentacions temàtiques (per exemple, sobre un període literari). No obstant això, aquestes només són dues propostes d'aplicació a les quals podria fer servir una wiki, ja que amb creativitat les possibilitats creatives són infinites.

ESCRIURE. EL WIKISPACE DEL GRUP

Aquí us deixo la wiki que em creat amb el grup. Es tracta d'una wiki que gira al voltant del tema de la gastronomia.
http://llentic01grup1.wikispaces.com/

diumenge, 6 de febrer de 2011

CONVERSAR.

PROPOSTA D'ACTIVITAT AMB PODCAST:

Aquesta segona activitat té un doble objectiu: d'una banda, pretén emprar les TIC com a recurs per a l'ensenyament de la llengua catalana; i d'altra banda, pretén continuar treballant els continguts de programats per al nivell C1 de l'EOI. És per això que he intentat encastar la tipologia de les activitats requerides al curs LLENTIC dins els continguts ja programats des de fa temps. 

Aquesta vegada, es tracta que els alumnes mantenguin una conversa temàtica entorn de temes sociolingüístics. Conceptes com la diglòssia, el bilingüisme, la unitat de la llengua o la substitució lingüística ja han estat treballats en altres nivells inferiors. Però en durant aquest curs escolar també han anat sortint com a continguts transversals, de manera que els alumnes ja han n'han assolit un domini elevat.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
- Llegiu els dos textos que teniu fotocopiats.
- A continuació dels textos hi ha una sèrie de preguntes que heu de respondre entre tots. Són preguntes orientatives, de manera que, a partir d'elles, heu de debatre les qüestions de sociolingüística que hem treballat al tema.

OBJECTIUS:
- Identificar els usos diglòssics, conèixer-ne les causes, i valorar-ne les conseqüències.
- Reflexionar sobre algunes normes d'ús lingüístic de la nostra comunitat lingüística.
- Participar en un debat en un registre formal.
- Practicar i millorar l'expressió d'opinions sobre temes lingüístics en una conversa.

CONTINGUTS:
- Bilingüisme, diglòssia i lleialtat lingüística.
- Pràctiques lingüístiques habituals a l'entorn que ens envolta.
- La ironia com a recurs literari.

METODOLOGIA:
Per fer aquesta activitat hauríem d'emprar dos espais diferents. Dins l'aula en què feim les classes habitualment, hi faríem la lectura dels textos. Després, a l'aula multimèdia, emprant l'equipament informàtic, hi faríem la part de debat. En primer lloc, els alumnes haurien d'exposar el seu parer de manera ordenada (amb un temps màxim de dos minuts). En segon lloc, passaríem a la part de rèplica i debat, molt més lliure que la part d'exposició personal. El professor és qui ha d'anar guiant la conversa en funció dels temes que li interessa tractar. També és qui ha de vigilar que tots els alumnes intervenguin i que hi facin en igualtat de condicions.

Aquí teniu el document pdf amb les activitats proposades. 


divendres, 4 de febrer de 2011

PARLAR (3)

REFLEXIÓ SOBRE L'ACTIVITAT:

Com l'altra activitat, aquesta ha estat prou engrescadora. Altres vegades ja he apuntat que la pràctica oral és un fet cabdal per aprendre llengües, i més en una escola d'idiomes. Però vull insistir-hi perquè, a banda de produir oralment, també és important analitzar com es fa. Precisament, aquesta activitat ha servit per això, per practicar la capacitat de síntesi oralment, per practicar la comprensió lectora i, a més, per fer autoanàlisi (veure què hem fet bé i què cal millorar).

L'ús de les TIC permet sortir de la rutina de l'ensenyament tradicional, i això sempre és positiu, tant per al professor com per a l'alumnat. L'únic emperò que puc posar-hi és que els alumnes són reticents a mostrar la cara per internet, per això la solució ha estat enfocar altres elements de l'aula mentre parlaven.

Una vegada superat aquest petit entrebanc, puc concluore assegurant que el resultat ha estat novament molt positiu.

dijous, 3 de febrer de 2011

dimecres, 2 de febrer de 2011

PARLAR (1). PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT

Actualment continuam treballant en la unitat 3, que té per tasca crear un programa d’intercanvi de material entre els alumnes de l’escola d’idiomes. L’activitat de parlar duta a terme amb els alumnes divergeix un poc de la proposta feta en el mòdul 3 del curs LLENTIC, tot i que en segueix les directrius generals.

Precisament, les habilitats orals són una part cabdal de l’aprenentatge d’una llengua, si més no, la més important. És per això que he pensat -sempre adient-me a la programació d’aula- que els alumnes creassin un discurs oral espontani a partir d’un text prèviament treballat. No es tracta d’una descripció, ni d’un text instructiu ni d’una narració. L’activitat consisteix a sintetitzar una notícia extreta d’un diari digital que prèviament han llegit, davant la resta d’alumnat.

També he de dir que, com que els alumnes no volen mostrar la cara a través d’Internet (ai, aquesta privacitat!!!), els enregistraments contenen les imatges de l’aula. De vegades s’ha enfocat una taula, altres la pissarra i en altres casos la resta de mobiliari de l’aula.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
-          Cadascun de vosaltres té una fotocòpia que conté un text d’un diari.
-     Llegiu-lo atentament i treballau-lo per poder-lo explicar a la resta de companys (sense dir les paraules en negreta).
-     Podeu subratllar-lo i fer-hi anotacions al marge. També podeu fer-ne un breu esquema, encara que no el podeu tenir davant en el moment de l’enregistrament.
-     El temps màxim per fer el resum és d’un minut i mig.
-     Aquest material serà penjat al youtube per poder-hi treballar entre tots a la pròxima sessió.
-     Entre tots, hem d’esbrinar quina relació hi ha entre tots els textos, tenint en compte la unitat que treballam. 

OBJECTIUS:
-          Aprendre a sintetitzar un text oralment.
-     Aprendre a utilitzar el llenguatge amb propietat.
-     Parlar en públic amb desimboltura.
-     Aprendre a usar mots sinònims dels que apareixen en un text.
-     Autoavaluar la producció oral i avaluar la producció oral dels companys.
-     Ser capaços de detectar un tema en comú en diversos textos.

CONTINGUTS:
-          El tema de compartir (vehicle, descàrregues a Internet, l’experiència de la maternitat...).
-     Interpretació correcta d’un text.
-     Síntesi correcta d’un text per comunicar-lo oralment a un altre oient.
-     Adequació al temps establert per parlar d’un tema. 

Aquests  són els textos que han treballat els alumnes.